Rritja e kapaciteteve dhe llogaridhënies së administratës shqiptare për të garantuar e rolit e qëndrueshëm të qeverisë në përgatitjen për anëtarësim në BE

Në vazhdim të asistencës së mëparshme (SMEI III), asistenca teknike do të vazhdojë t’i ofrohet Ministrisë së Integrimit Europian (MIE), ministrive të linjave, agjencive përkatëse qeveritare dhe autoriteteve ligj zbatuese për rritjen e kapaciteteve teknike dhe administrative në procesin e anëtarësimit në BE, përfshirë pjesëmarrjen në programet e Unionit. Aktivitetet do të ruajë fokusin e përmbushjes së detyrimeve që rrjedhin nga MSA-ja; harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së dhe zbatimit të acquis që përafrohet; trajnimit të zyrtarëve për vlerësimin paraprak dhe procesin e negociatave të anëtarësimit; përgatitjes së palëve të interesuara shqiptare (universitete, qendra kërkimore, fondacione, organizata mendim- formuese, shoqata, OJQ, autoritete qendrore dhe lokale) për të aplikuar sipas procedurës dhe përfituar nga programet e Unionit. 

Për më shumë informacion për aktivitetin klikoni në linkun:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?