Mbështetje ndaj organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e masave të rritjes së kapaciteteve për nxitjen e dialogut politik dhe ndërgjegjësimit lidhur me procesin e Integrimit në BE

Ky aktivitet përfshin një ose më shumë thirrje për propozime me organizatat e shoqërisë civile, aktivitete të cilat kanë për synim shtimin e njohurive mbi procesin e integrimit në BE ndër të gjitha palët e interesuara si dhe të nxisë dialogun politik mes OSHC-ve dhe administratës shqiptare. Ky aktivitet do të financojë gjithashtu edhe eventet që do të organizohen nga ministria e Integrimit Europian, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit.