Të drejtat e njeriut

Të Drejtat Civile dhe Politike

Ndërmarrja e mëtejshme e reformave tërësore institucionale dhe ligjore do të synojnë garantimin në nivele gjithnjë e më të larta të të drejtave dhe lirive themelore të individit e në veçanti të të drejtave të minoriteteve. Kështu, në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, Qeveria shqiptare është e angazhuar në ndërmarrjen e të gjitha reformave të nevojshme që do të shërbejnë për trajtimin në mënyrë sa më humane të personave me liri të kufizuar, zbatimin e ligjit në vendin e vuajtjes së dënimit, rehabilitimin dhe integrimin e të dënuarve në shoqëri dhe krijimin e një sistemi të sigurt dhe efikas për të gjithë shoqërinë.

Legjislacioni shqiptar në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare, ka përcaktuar në aktet ligjore dhe nënligjore një sërë dispozitash që kanë të bëjnë me trajtimin e të burgosurve dhe të paraburgosurve, si dhe kompetencat dhe detyrat e organeve shtetërore kompetente, me qëllim respektimin e dinjitetit të dënuarve dhe të paraburgosurve, trajtimin e tyre pa njëanshmëri apo diskriminim për shkak te seksit, kombësisë, racës, gjendjes ekonomike dhe shoqërore, pikëpamjeve politike dhe besimit fetar, përmirësimin e kushteve të jetesës dhe sigurisë në të cilën mbahen dhe trajtohen të burgosurit dhe të paraburgosurit si dhe zhvillimin e programeve të rehabilitimit social dhe veprimtarive prodhuese për të burgosurit;

Gjithashtu, në kudër të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, në Shqipëri, ka filluar të funksionojë Institucioni i Shërbimit të Provës. Misioni i këtij institucioni është të mbikqyrë dhe mbështesë zbatimin e dënimeve alternative me qëllim mbrojtjen e interesave publike, parandalimin e kryerjes së veprave penale, asistimin e personit të dënuar për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga dënimi alternativ, asistimin e personit të dënuar për kapërcimin e vështirësive për riintegrimin e tij shoqëror, uljen e recitivizmit si dhe rritjen e sigurisë në komunitet.

 

Të drejtat Ekonomike dhe Sociale

Në kuadër të mbrojtjes dhe respektimit të së drejtave sociale, fokusi kryesor i qeverisë në fushën e mbrojtjes shoqërore, për periudhën afatshkurtër, është implementimi i sistemit të mbrojtjes sociale dhe standardeve, duke luftuar përjashtimin social dhe diskriminimin, përmirësimin e legjislacionit në fushën e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore, monitorimin e zbatimit të legjislacionit aktual si edhe fuqizimit të kapaciteteve të strukturave implementuese të legjislacionit. Ndërsa, objektivi kryesor i Qeverisë shqiptare për periudhën afatgjatë është përmirësimi i skemës aktuale të sigurimeve shoqërore, nëpërmjet reformimit të shtyllës publike të pensioneve e forcimit të një lidhjeje më të drejtpërdrejtë midis kontributeve të paguara dhe përfitimeve të ardhshme, futjes graduale të skemave të përfitimeve suplementare të menaxhuara nga subjekte jopublike, krijimit të llogarive personale të çdo kontribuesi dhe përfituesi, arritjen e transparencës maksimale, duke pergatitur skemen dhe sistemin per bashkepunimin e saj me vendet e BE (në perputhje me nenin 99 te Marreveshjes se Stabilizim Asocimit).

Qeveria shqiptare është plotësisht e angazhuar që politikat sociale të orientohen drejt respektimit të të drejtave të njeriut, barazisë dhe mosdiskriminimit (Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-2013), duke siguruar të drejtën e çdo personi për barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji, barazi të shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë në jetën publike dhe mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin.

 

Qeveria shqiptare synon mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të fëmijëve, nëpërmjet forcimit të strukturave institucionale të krijuara për të monitoruar dhe raportuar mbi zbatimin e të drejtave të fëmijëve në nivel kombëtar e rajonal, nxitjes për hartimin e reformës legjislative dhe politikave gjithëpërfshirëse, të koordinuara e harmonizuara, mbrojtjes dhe përfshirjes sociale të fëmijëve.

 

 

Të Drejtat e Minoriteteve dhe Mbrojtja e Minoriteteve

Qeveria shqiptare angazhohet për të zbatuar dhe arritur standardet më të larta të respektimit dhe realizimit të të drejtave të minoriteteve kombëtare, që jetojnë në Shqipëri. Të gjitha iniciativat dhe masat që do të ndërmerren do të synojnë zbatimin dhe përputhshmërinë e plotë me Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Konventën Kuadër të Këshillit të Evropës “Për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare”, të ratifikuara nga Shqipëria. Fokusi kryesor i qeverisë në fushën e mbrojtjes së minoritetit rom, është zbatimi i Strategjisë Kombëtare “Për përmirësimin e kushteve të jetesës së minoritetit rom”, duke luftuar përjashtimin social dhe diskriminimin, bazuar në instrumentet ndërkombëtare në këtë fushë si dhe kuadrin ligjor të brendshëm dhe objektivat kryesore të programit te Qeverisë në fushën e mbrojtjes së minoriteteve.