Dispozitat financiare dhe buxhetore

Objektivi kryesor i këtij kapitulli është sigurimi i përafrimit të parimeve bazë dhe funksionimit efikas të institucioneve përkatëse mbi llogaritjen e saktë, parashikimin, mbledhjen, pagimin, kontrollin e burimeve vetjake tradicionale, burimeve të TVSH-së dhe burimet AKB (të ardhurat kombëtare bruto).