Postuar më: 25 Prill 2017

Pyetje lidhur me Thirrjen e pare per propozime ne kuader te Programit Trilateral Interreg IPA II CBC Itali-Shqiperi-Mali i Zi

Dokumentet e bashkangjitur

Njoftojme se ne kuader te thirrjes se pare per propozime, Autoriteti Menaxhues i Programit, per te lehtesuar procesin e aplikimit, publikon cdo jave nje dokument te perditesuar lidhur me pyetje-pergjigje (FAQ) mbi specifikat e kesaj thirrjeje.

 

Dokumenti mund te aksesohet ne kete link: http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me/bandi dhe bashkelidhur ketij njoftimi.

 

Per cdo informacion dhe sqarim te metejshem ju lutemi te kontaktoni Sekretariatin e Perbashket te Programit ne adresen e-mail:

 js@italy-albania-montenegro.eu