Postuar më: 16 Qershor 2017

Programi INTERREG IPA II CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi 2014-2020

Dokumentet e bashkangjitur

Thirrja e parë për projekte standarde të Programit Interreg IPA II CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi është  mbyllur. Thirrja mbështet projektet e bashkëpunimit në tre vendet e përfshira me një buxhet prej 25 milion euro. 185 aplikime janë paraqitur për të katërta akset prioritare. Propozimet u dorëzuan ndërmjet datave 16 mars dhe 30 maj 2017.
 
Për më shumë informacione gjeni bashkëlidhur këtij njoftimi statistikat e përgatitura nga Strukturat e programit.