Postuar më: 02 Mars 2017

Programi Interreg IPA CBC IT-AL-MNE, njoftim paraprak për shpalljen e thirrjes për projekt-propozime

Thirrja e parë për projekt propozime e Programit Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi pritet të lançohet në ditët e para të muajit Mars 2017 dhe do të qëndrojë e hapur 60 ditë kalendarike pas publikimit zyrtar. Në mënyrë që të gjithë partnerët dhe aplikantët potencialë të njoftohen në kohë, MIE në bashkëpunim me strukturat e Programit kane përpunuar një dokument përmbledhës mbi të dhënat/rregullat kryesore të thirrjes. Dokumenti mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm: http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me/call-for-proposals