Postuar më: 29 Prill 2015

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

Nr. rendor

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i kërkesës

Tarifa

1

30.09.2016

Kërkesë për kontaktet e punonjësve të MIE

31.10.2016

Plotësuar

Nuk ka

2

21.10.2016

Kërkesë për informacion në kuadër të zbatimit të ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik

31.10.2016

Plotësuar

Nuk ka

3

01.11.2016

Kërkesë për informacion lidhur me zbatimin e ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik

21.11.2016

Plotësuar

Nuk ka

4

6.11.2016

Kërkesë për informacion lidhur me informacionin që bëhet publik pa kërkesë

2.12.2016

Plotësuar

Nuk ka

5

10.12.2016

Kërkesë për informacion mbi mbështetjen financiare dhe jo financiare ndaj organizatave jo fitimprurëse

19.12.2016

Plotësuar

Nuk ka

6

20.12.2016

Kërkesë për informacion lidhur me punonjësit që gëzojnë statusin e të përndjekurve politikë

29.12.2016

Plotësuar

Nuk ka

7

27.10.2016

Kërkesë e Komitetit të Helsinkit për dhënie informacioni dhe kopje të dokumentave zyrtare, raporte të procesit të konsultimit publik

22.11.2016

Plotësuar

Nuk ka