Postuar më: 02 Dhjetor 2013

Fjalorth për Integrimin Europian, Institucionet dhe Politikat e Bashkimit Europian

Ky “Fjalorth” përbëhet nga 233 terma të institucioneve dhe veprimtarive të Bashkimit Evropian në lidhje me Integrimin Evropian, të shoqëruara me përkufizime dhe me informacion historik.

Përkufizimet shpjegojnë evoluimin e termave referuar traktateve përkatëse, pasqyrojnë ndryshimet e sjella nga Traktati i Lisbonës dhe nga projektndryshimet më të fundit për traktatet.

Ndërsa informacioni historik u përgjigjet pyetjeve se si punojnë institucionet, se çfarë procedurash ndiqen,se cilat mbulohen nga politikat Komunitare si dhe përgjigje për shumë pyetje të tjera të kësaj natyre.

Ky botim u mbështet nga projekti “Support to the Albanian Ministry of European Integration (SMEI II)”. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian (IPA 2008) dhe Qeveria Gjermane dhe zbatohet nga Bashkëpunimi Teknik Gjerman (GTZ).

Dokumentet e bashkangjitur