Dokumente

MSA - Fjalorth i Termave Kryesorë

Postuar më: 02 Dhjetor 2013

Manual për përkthimin e legjislacionit shqiptar në gjuhën angleze

Postuar më: 02 Dhjetor 2013
Ky manual është hartuar për ata që merren me përkthimin e normativave juridike nga gjuha shqipe në atë angleze. Duke qenë se shumica dërrmuese e këtyre personave nuk janë juristë, duhet të vihen në dukje veçantitë kryesore që i(...)

E Drejta e Aksesit të Dokumenteve Të Parlamentit, Këshillit Dhe Komisionit Europian

Postuar më: 02 Dhjetor 2013
Ky manual synon të ndihmojë qartësinë dhe transparencën. Vendimet e Bashkimit Europian po fitojnë një rëndësi gjithnjë e më të madhe në jetën e përditshme të njerëzve dhe e drejta e aksesit të dokumenteve është pjesë themelore e(...)