Postuar më: 18 Nëntor 2015

PROGRAMI MED

Programi MED eshte vazhdim  programit transnacional MED 2007-2013.

 

Programi MED përkrah shkëmbimin e eksperiencës, njohurive dhe përmirësimin e politikave publike midis autoriteteve rajonale, kombëtare dhe lokale si dhe aktorëve të tjerë të zonave të lejueshme të Programit MED. Ky Program përfshin 57 rajone nga 10 vende anëtare të BE-si dhe 3 vende kandidate.

 

Prioritet e programit:

  1. Promovimi i kapaciteteve të inovacionit në Mesdhe me qëllim promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm;
  2. Nxitja e strategjive të karbonit të ulët (low carbon) dhe efiçensës së energjisë në territore specifike të MED: qytete, ishuj dhe zonat e largëta;
  3. Nxitja dhe promovimi i resurseve kulturore dhe natyrore në zonën e Mesdheut.

 

Alokimet Financiare per 7 vite - 11.006.804 Euro (për tre vendet IPA: Shqipëria, Mali i Zi, Bosnje dhe Hercegovina)

 

Thirrjet për projekt propozime: Thirrja e parë për projekte Modul: 1 Shtator – 2 Nëntor 2015

Thirrja e parë për projekte Horizontale: 10 nëntor 2015 – 11 Janar 2016

 

Website i Programit: http://interreg-med.eu/en/home/

Dokumentet e bashkangjitur