Postuar më: 18 Nëntor 2015

Programi IPA CBC Shqipëri - Kosovë

Programi u miratua nga Komisioni Evropian më datë 11 Dhjetor 2014.

 

Objektivi i Përgjithshëm

Promovimi i qëndrueshmërisë socio-ekonomike në zonat ndërkufitare duke nxitur bashkëpunimin midis individëve, institucioneve dhe komuniteteve.

 

Prioritetet:

  • Mbrojta e mjedisit, promovimi i adaptimit dhe zbutja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut;
  • Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore;
  • Investimi për rininë, Edukimin dhe aftësitë.

 

Zonat e lejueshme: Qarqet e Kuksit dhe Lezhës

Alokimet financiare per 7 vite - 9.734.118 Euro

 

Thirrjet për projekt propozime dhe projektet strategjike: Thirrja e parë për projekt propozime parashikohet të hapet gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2016, me alokimet e dy viteve.

 

Për më shumë inforrmacione, klikoni në linkun më poshtë:

Website i Programit: http://ipacbc-mk-al.net/

Dokumentet e bashkangjitur