Postuar më: 18 Nëntor 2015

Programi Interreg-IPA Greqi-Shqiperi

Objektivi i Përgjithshëm: Gjetja e ekuilibrit midis zhvilimit të qëndrueshëm rajonal dhe zgjerimi i bashkëpunimit ndërkufitar midis popullsisë rajonale dhe institucioneve vendore, e gjitha kjo në përputhje me politikat kombëtare dhe ato të Bashkimit Evropian, në mënyrë që sfidat e përbashkëta të adresohen ashtu sic duhen.

Prioritetet:

  • Promovimi i turizmit, transportit dhe infrastrukturës;
  • Nxitja e ekonomisë lokale;

Zonat e lejueshme: Qarqet e Vlorës, Gjirokastës, Beratit dhe Korçës

Alokimet Financiare per 7 vite - 42.312.026 Euro

Thirrjet për projekte: Parashikohet që thirrja e parë të hapet në Nëntor-Dhjetor 2015.

Për më shumë inforrmacione, klikoni në linkun më poshtë:

 

Website i Programit: http://www.greece-albania.eu/index.php/new_programming.html

Dokumentet e bashkangjitur