Postuar më: 18 Nëntor 2015

PROGRAMI BALKAN-MEDITERRAN

Programi u miratua nga Komisioni Evropian me datë 25 Shtator 2015.

 

Objektivi i Përgjithshëm: Mbështetja e shkëmbimit të eksperiencave të njohurive dhe përmirësimi i politikave publike midis Autoriteteve Lokale, Rajonale dhe Kombëtare dhe aktorëve të tjerë territorial të zonave të lejueshme.

Qëllimi i tij është të kontribuojë në zhvillimin afatgjatë të zonës së programit dhe forcimi i  bashkëpunimit transnacional midis rajoneve dhe vendeve pjesmarrëse.

 

Prioritetet:

  • Sipërmarrja private dhe inovacioni;
  • Mbrojtja e Mjedisit;

 

Zona të lejueshme: I gjithë territori i Shqipërisë

 

Alokimet Financiare per 7 vite- 6,087,037 Euro (për vendet IPA- Shqipëri, Maqedoni)

 

Thirrjet për projekte: do shpallen gjithsej 2 thirrje dhe thirrja e parë pritet te shpallet në Nëntor-Dhjetor 2015 (indikative). Secili projekt do ketë 3-8 partnerë dhe duhet të jenë të përfaqësuar të paktën 3 vende pjesëmarrëse. Termat e Referencës së Thirrjes, pritet të finalizohen së shpejti për të përcaktuar detaje te mëtejshme.

 

Për më shumë inforrmacione, klikoni në linkun më poshtë:

Website provizor i Programit: https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/

Dokumentet e bashkangjitur